Ние предлагаме:

Oхрана на имуществото на физически и юридически лица

Основна задача на охранителната дейност е създаване на защитна бариера, която максимално трудно да бъде преодоляна. Ние знаем, че няма универсална защита. Организацията на физическата ни охрана е на база комплексна концепция за безопасност на конкретния обект, включително кой и как ще реагира в условията на нестандартна ситуация, какво взаимодействие, система на уведомяване и други адекватни мерки са предвидени. Охранително обследване, Оценка на риска и  Анализ на заплахите са процедура, която предхожда създаването на система за сигурност. Формулирането на препоръки е ефективно , ако са основани на конкретен анализ на реалната обстановка. Нашата практика показва, че заплахите за имуществото на клиента се явяват най-разпространения проблем и неговите източници са  , както външни фактори, така и собственият персонал. Затова считаме, че кадровият потенциал е ключова предпоставка за надеждността на охранителната услуга. Освен специфична подготовка за всеки конкретен обект, с цел поддържане на добра охранителна форма, ние обучаваме, инструктираме и ротираме нашите охранители – смяната на обекта отново изостря вниманието на охранителя и пречи на „рутинното” изпълнение на дейностите.

Комплексните решения за сигурност, които предлагаме включват: 

 • Физическа охрана чрез организация на стационарни охранителни постове с определен брой охранители на смяна на всеки пост. Организация на охранителното време е в рамките на 24 часа в денонощието или по всеки друг график съобразно изискванията на Възложителя.
 • Извършване на специфични патрулни и постови дейности и обходи на периметъра за осигуряване на ред и безопасност.
 • Физическата охрана съчетана с технически средства и със сигнално охранителна техника – наблюдение на охранявания обект и неговия периметър от охранителния пост , чрез видеокамери в реално време, изпращане на сигнал в Мониторинг център.
 • Извършване на контрол на достъпа , чрез управление на технически средства – бариери, електрически брави или турникети , контрол на работното време чрез чекинг.
 • Извършване на Контролно пропускателен режим и даване на указания.
 • Гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение.
 • Извършване на проверка на документи за самоличност на външни лица, регистрация и записване, идентифициране на посетителите, справки и информация.
 • Дейности и контрол по заключване на сгради и помещения, бариери, турникети.
 • Проверка на багаж, проверка на МПС и товар и съпроводителните документи.
 • Проверяване на сигнали, получени от локалните технически системи разпознаване на опасности и рискове за безопасността.
 • Реакция с автопатрулни екипи и осигуряване на допълнителни сили при сигнал.
 • Контрол и проверка на превантивната противопожарна защита, съхранението и поддръжката на техническите съоръжения за противопожарна защита, в т.ч. съдействие за установяване на причините за аварии и пожари.
 • Извършване на координационни действия при бедствия и аварии.
 • Наблюдение и контрол на движението на лица извън нормалното работно време.
 • Поддържане свободен достъпа до изходите за извънредни случаи и евакуация.
 • Документиране на извънредните ситуации.

Като резултат от качествено извършваната охранителна услуга нашите Клиенти/ Възложители получават още: 

 • Убедителна демонстрация на сигурност, надеждни мерки за безопасност и защита и минимизиран риск от криминални действия.
 • Предотвратяване на опасности и действия, причиняващи вреди и ограничаване на щети , чрез осигуряване на необходимия охранителен състав и техника.
 • Системен подход при проектирането, изграждането и осъществяването на охраната на обекта – при строго спазване принципите на непрекъснатост, всеобхватност, максимална отговорност и надеждност на всеки пост, връзка и резерв.
 • Осигуряване на необходимите сили, средства и взаимодействие между тях при реагиране по сигнали от физическата охрана, от сигнално-известителните системи – пресичане, предотвратяване на престъпления и други.
 • Взаимодействие и координация с полицейските, с органите на пожарната и аварийната безопасност и с други органи по места.
 • Непрекъснат вътрешен контрол и превантивни действия, които да елиминират причините за потенциални несъответствия.
 • Ефективно управление на ресурсите при предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от извънредни събития.

Oхрана на мероприятия

„СЕКЮРИТИ СКС”  ООД  е фирма с богат опит в осигуряването на охраната, вътрешния ред и сигурността на масови мероприятия /концерти, спортни мероприятия, конференции , тийм билдинги, фестивали, частни празнества и коктейли и др./, на територията на столицата и страната.

Основните направления за ефективност в осъществяваната дейност са:

 • извършване на охранително обследване за предстоящото мероприятие.
 • осигуряване на надежден пропускателен режим за различните зони на достъп в района на мероприятието.
 • осигуряване на надеждна охрана на мероприятието в нормална и усложнена обстановка.
 • недопускане на нерагламентирано проникване в района на мероприятието , материални щети и кражби на имущество.
 • постоянен контрол по безопасността на събитието – засилен контрол на пожароопасните зони, предотвратяване на конфликтни ситуации.
 • непрекъсната грижа , както запубликата , така и за артистите ангажирани за събитието.

„СЕКЮРИТИ СКС“ ООД, разполага със собствени охранителни заграждения, необходими за обезпечаване на събития.Охраната се осъществява от лицензирани и подготвени охранителни работници.

Сигнално-охранителна дейност

Сигнално-охранителната дейност е дейност по защита от престъпни посегателства на имуществото на физически или юридически лица, намиращо се в охранявани обекти, при която чрез монтиране, поддържане и използване на сигнално-охранителни известителни системи се осъществява наблюдение на обектите и се реагира на получените сигнали с мобилни охранителни патрули.

„СЕКЮРИТИ СКС“ ООД  при охрана на обекти с технически системи за сигурност се придържа към следните ПРИНЦИПИ:

 • Охранително обследване на обекта:

Специалисти от фирмата извършват охранително обследване на обекта.Неговите уязвими места и криминогенната обстановка в района.Важно за правилното планиране на техническата охрана е от какъв тип и обекта – /масивен или от лек тип/ , наличието на надеждно заключване , обезпеченост на витрини и прозорци с охранителни щори или решетки , осветеност на обекта и т.н  

 • Изграждане на техническа система за охрана:

Обектът трябва да се изгради и оборудва с подходяща техника, монтирана по начин , непозволяващ лесното и елиминиране.Важно е монтажа да се извърши от компетентни специалисти , за да се избегнат бъдещи проблеми с поставената техника.

 • Мониторинг център:

Изградената в обекта СОТ трябва да подаде алармен сигнал при нарушение.Предлаганата от „СЕКЮРИТИ СКС“ ООД  техника , подава и редица други сигнали относно действията извършвани с нея – включване/изключване на охраната , сигнали показващи техническо състояние – отпаднало захранване, слаби акумулатори, липса на тестов сигнал и т.н. Сигналите се излъчват периодично от охранявания обект и се обработват в „Мониторинг център“. Операторите в мониторинг центъра , отработват сигналите, получавани от охранявания ообект. Полученият сигнал за аларма се предава от оператора на мобилните охранителни групи. При получаване на сигнал, мобилната охранителна група извършва инспекция на обекта.  Извършването на оглед и анализ на обстановката , се извършва от мобилната група  при непрестанна връзка с „Мониторинг центъра“.При необходимост опреатора комуникира по телефона с отговорника на обекта/посочен от Възложителя/.При наличие на разбит обект, се организира охраната на същия до пристигане на Отговорника на обекта или Възложителя по договора за охрана.

„СЕКЮРИТИ СКС“ ООД , поема отговорност за щети , съгласно сключения Договор за охрана с технически средства. При интерес към нашите предложения , за нас ще е привилегия да ви запознаем с досегашния си опит и възможности.